คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รังสิต รับสมัครจนท.ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี ผ่าน กพ ภาค ก มีผลTOEIC บัดนี้-11เม.ย.62

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. ผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป (หรือ Smart for Recruitment หรือ Smart for work ของ มธ.) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 3. มีผลคะแนน TOEIC แนบมาด้วย (หรือ TU-GET หรือ TU-STEPS) อายุไม่เกิน 2 ปี สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-11 เม.ย.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2986-9434 0-2986-9605-6 ต่อ 3011 หรือ 3012 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) […]

สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21ก.พ.62

    สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา จํานวน 3 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design / Art / หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความยั่งยืน จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา 3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จํานวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.62

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี การเงิน ธนาคารและ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก มีผลคะแนน TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปีแนบมาด้วย (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น อ่านเพิ่มเติมในเอกสาร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-564-4441 ต่อ 7410-7411 หรือ www.fph.tu.ac.th/news ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต รับสมัครเลขานุการ เงินเดือน20,250 วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ ผ่าน กพ ภาค ก มีผลคะแนนTOEIC รับสมัครบัดนี้-22มี.ค.62

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือผลสอบ smart for work ของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ. อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีผลคะแนนTOEICอายุไม่เกิน2ปี(หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ ISO9001 (Document Control) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้-22 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.62

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม ผู้สมัครต้อง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรคณะ ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยกเว้น ทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม ผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7316-8 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nurse.tu.ac.th/th/public/

วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-1ก.พ.62

    วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จํานวน 5 ตําแหน่ง รวม 6 อัตรา ดังนี้ 1. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) จํานวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ ป.ตรี บัดนี้-28ก.ย.61

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่ ก.ม. ระบุว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-564-4441 ต่อ 6306 หรือ 02-696-6306 (คุณไอยคุปต์) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.รับสมัครอาจารย์พยาธิวิทยา(ป.เอก)บัดนี้-20ก.ย.61

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพยาธิวิทยา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก สาขาพยาธิวิทยา และสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยา  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัดนี้-20 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213 ต่อ 7599 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://cicm.tu.ac.th

1 2 3 9