คณะพยาบาล มธ.รับสมัครครูปฐมวัย วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ.มีผล TOEIC บัดนี้-20มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้ง 6/2566 ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 Advertisement ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nurse.tu.ac.th/ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร.02-986-9214-20 ต่อ 7316 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพยาบาล มธ. รับสมัครนักวิชาการเงิน วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-20มิ.ย.66

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้ง 7/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการเงิน และบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20มิ.ย.6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nurse.tu.ac.th/ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร.02-986-9214-20 ต่อ 7316 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ระดับวุฒิ ป.เอก) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (กรณีมีประสบการณ์การสอนโดยตรงจากสถาบันการศึกษาอาจได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้โดยเป็นไปตามดุลพินิจของคณะฯ) เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.66 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือ โทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานผ่าศพ วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถานวิทยาศาสตร์ พรีคลินิก ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.66 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-926-9835 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-5มิ.ย.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท เงินเดือน 24,630 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท สอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) มีผล TOEIC (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-5มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-5มิ.ย.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย – มีความรู้ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจและอุปกรณ์ต่อพ่วง – ปฏิบัติงานได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต (มีรถบริการรับ-ส่ง) – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือชนิดอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครออนไลน์ บัดนี้-5มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เงินเดือน 21,250 บาท – ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์และการออกแบบ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC (หรือชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) – มีความรู้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อคอมพิวเตอร์ เช่น Premiere Pro, Photoshop, Adobe Illlustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอ ออกแบบกราฟิก ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง – มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเล่น Social Media […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท ป.ตรีทุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน การประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-3เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1LL 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 24,630 บาท ป.โททุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน […]

คณะวิทยาการฯ มธ.รังสิต รับสมัครนักวิเทศ ป.โท บัดนี้-31มี.ค.66

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา • จบปริญญาโท ทุกสาขาวิชา • มีความรู้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ • มีความรู้ในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ • หากมีประสบการณ์ในด้านงานวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31มี.ค.66 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ชั้น 4 ห้อง 417 เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ควรประทับตราวันที่ส่งเอกสารหน้าซองก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัคร) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-696-6747 อีเมล์ : [email protected] ดูประกาศฯ และใบสมัครงาน https://lsed.tu.ac.th/job-content-12 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 14
error: