สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,200 บัดนี้-27ก.ย.60

Advertisement   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท (สามารถได้รับค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพขาดแคลนเพิ่มเติม อีกไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว และคิดอัตราค่าตอบแทนจากอายุการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน) คุณสมบัติ  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27074  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ […]

คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-31ส.ค.60

  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท เงินเดือน 22,400 บาท 1. นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1437 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบริหาร สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีคะแนนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL หรือ IELTS ให้นำมาแสดงด้วย) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ – วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ – รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ – จัดเก็บข้อมูลหลักฐาน ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงานเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา […]

สำนักหอสมุดกลาง มศว รับสมัครงานวุฒิ ปวช.15-31ส.ค.60

  สำนักหอสมุดกลาง มศว รับสมัครช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0958 อัตราเงินเดือน 11,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ด้านการปฏิบัติการ 1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ และครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรืออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ […]

มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน17,200 บัดนี้-23มิ.ย.60

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638 ภายในวันที่ 5-23 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,750 1-31พ.ค.60

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ เงินเดือน 31,750 บาท คุณวุฒิ ป.เอก เปิดรับสมัคร 1-31 พ.ค.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้            

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-28ก.พ.60

ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป […]

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ 17ต.ค.-18พ.ย.59 และ 25ต.ค.-25พ.ย.59

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ 3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 […]

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,360 บัดนี้-19ส.ค.59

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 16,360 บาท 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดรับสมัคร 25 ก.ค.-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

(4อัตรา)คณะสหเวชศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก เงินเดือน16,360-30,400

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (3 ตำแหน่ง)  เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 , (1) 7 – 1424 และ (1) 7 – 4099 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษา ป.เอก […]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 4 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์  (บัดนี้ – 4 ก.ย.56) (ขยายเวลาจากเดิม) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  อัตราเงินเดือน  11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท  รวม  15,000 บาท   ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 10,340 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  […]

1 2