มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี23อัตรา 21ม.ค.-15ก.พ.62

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 1. วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาล […]

มศว รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-17พ.ค.61

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5991  สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา  หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก […]

มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,200 บัดนี้-10พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล 2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design) 3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ 4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle […]

มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6529 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 17,200 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น […]

บัณฑิตวิทยาลัย มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22มี.ค.61

    สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0957 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27811 2. นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3211 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27810 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

คณะเศรษฐศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,200บาท 27ก.ย.-16ต.ค.60

  มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2443 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในการด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการรวมถึงสามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 5. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีและการเงินในหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ด้านงานการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและหมวดอื่นๆ จากเงินงบประมาณรายได้, เงินงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล), เงินงบประมาณแผ่นดิน 2. […]

1 2