มทบ.43 รับสมัครพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช. บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 กอท.สก.ทบ. 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนราย เดือน ๆ ละ 7,670 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,330 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท) ผูัสมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาขาพณิชยการ Advertisement สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22เม.ย.65 ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

มทบ.43 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี บก.มทบ.43 (ชาย/หญิง) 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (บัญชี) หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า สาขาการบัญชี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ […]