มทบ.43 รับสมัครพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช. บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 กอท.สก.ทบ. 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนราย เดือน ๆ ละ 7,670 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,330 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท) ผูัสมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาขาพณิชยการ Advertisement สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22เม.ย.65 ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

มทบ.43 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี บก.มทบ.43 (ชาย/หญิง) 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (บัญชี) หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า สาขาการบัญชี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ […]

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640)

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กองบังคับการกองร้อย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 43 (อัตราสิบเอก) 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 1.2 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้ความรู้ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 1.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.น. รับ ราชการทหาร พ.ศ. 2497ดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องไม่เกิน 25 1.4 ผู้สมัคร บิดา […]