ภาษีที่ดินฯ ประกาศในราชกิจจาฯแล้ว เริ่มใช้1ม.ค.2563 พื้นที่ปล่อยว่างเปล่าต้องเสียภาษี1.2% หากทิ้งร้างไว้เกิน3ปี เก็บเพิ่มอีก0.3% เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุก3ปี

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า โดยพื้นที่ปล่อยทิ้งว่างเปล่าต้องเสียภาษี ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี โดยหากทิ้งร้างไว้เกิน 3 ปี เก็บเพิ่มอีกร้อยละ 0.3 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุก 3 ปี (13 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันก่อน (12 มี.ค.) โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือวันนี้ เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับบทบัญญัติกฎหมายนี้ มีเนื้อหา 98 มาตราและบทเฉพาะกาล มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังนี้ 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ […]