ส่องร่าง พ.ร.บ.งบฯ65 สธ.ได้งบเพิ่มขึ้นมากสุด-แรงงานโดนตัดงบเยอะสุด

Advertisement สำนักงบประมาณเผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 แล้ว พร้อมส่อง 5 อันดับหน่วยที่ได้งบเพิ่มสูงสุด พบกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่ม 39.67% รองลงมา ก.พลังงานอยู่ที่ 32.19% ฝั่งลดมากสุดคือกระทรวงแรงงาน ลดไปถึง 30.23% ขณะที่ ‘ส่วนราชการในพระองค์’ ติดอันดับถูกลดงบฯ น้อย     14 พ.ค.64 เว็บไซต์สำนักงบประมาณเผยแพร่ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.) ปี 2565 https://www.bb.go.th/topic3.php?gid=860&mid=544 โดยระบุว่า งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 2,400,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 700,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว […]