ประกาศ พ.ร.ฎ.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปอีก 1 ปี

Advertisement พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปอีก 1 ปี ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ในส่วนที่กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ ทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตามในพระราชกฤษฎีกา ระบุถึงเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ทำให้หลายภาคส่วนยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคค พ.ศ.2562