ตำรวจตระเวนชายแดน แจ้งเตือน เลี่ยงแต่งเครื่องแบบ เข้าพื้นที่ชุมนุม

Advertisement หนังสือ แจ้ง “ตำรวจตระเวนชายแดน” หากจำเป็นผ่านเส้นทางชุมนุมในแต่ละพื้นที่ ให้หลีกเลี่ยงแสดงตน และสัญลักษณ์หน่วยงาน และควรเลี่ยงเส้นทาง พื้นที่ชุมนุม ผู้สือรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหนังสือคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ด่วนที่สุด) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ใจความว่า Advertisement ด้วยปัจจุบัน มีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด และการชุมนุมบางส่วนมีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ให้ได้รับความเสียหาย และมีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีการชุมนุมประท้วง ดังนั้น เพื่อให้การระวังป้องกันเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินของข้าราชการตำรวจในส่วนของ บช.ตชด. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้ 1.กรณีมีการเดินทางมาราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณล ให้ติดตามสถานการณ์ และต่างๆ ที่มีการชุมนุมประท้วง Advertisement 2.การใช้รถยนต์ของทางราชการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ หรือมีเหตุต้องเดินทางในพื้นที่ ที่มีการชุมนุมประท้วงให้หลีกเสี่ยงเส้นทางการชุมนุมโดยเด็ดขาด 3.การแต่งกายของข้าราชการตำรวจเมื่อขับขี่ยานพาหนะของราชการ และ/หรือยานพาหนะ ส่วนตัว หรือมีเหตุต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมประท้วง ให้หลีกเลี่ยงการแสดงตน หรือการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นข้าราชตำรวจ ข้อความดังกล่าว ถูกแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป “การชุมนุมบางส่วนมีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ให้ได้รับความเสียหาย […]