กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพัฒนากร 150 อัตรา (7-27 ม.ค.57)

Advertisement กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพัฒนากร 150 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 7-27 ม.ค.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) อัตราเงินเดือน : 13,300 –14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 150 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. Advertisement […]