เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. เป็นข้าราชการในพระองค์

Advertisement เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ. ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ Advertisement ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ก.ย.2564 เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร Advertisement พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ดูประกาศฉบับเต็ม