เปิดเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ยุคคสช. รับเต็มๆ3ทาง เดือนละหลายแสน!

Advertisement โดย ไอลอว์ ได้เปิดเผยข้้อมูล ส.ว. เหล่าทัพ: ควบตำแหน่งข้าราชการประจำ แถมรับเงินได้หลายทางความว่า ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อมๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 ข. (2) ที่กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว. Advertisement นอกจากนี้ ในมาตรา 184 (1) ยังกำหนดด้วยว่า ส.ว. ต้อง ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ทว่า ในหมวดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรก มีข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่ง ส.ว. ด้วย 6 คน ได้แก่ – ปลัดกระทรวงกลาโหม – ผู้บัญชาการทหารสูงสุด – ผู้บัญชาการทหารบก – ผู้บัญชาการทหารเรือ – ผู้บัญชาการทหารอากาศ – ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อีกทั้ง ให้งดเว้นเรื่อง ‘ลักษณะต้องห้าม’ ตามรัฐธรรมนูญ ที่ห้าม […]