มทบ.19 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน บัดนี้่-28ก.พ.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครทหารกองหนุน และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 1. เสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา 2. พลขับรถ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 0800 – 1600 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 1-15 ก.พ.65

  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งประเภท เสมียน 2 อัตรา 2 ตำแหน่งประเภท พลขับรถ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 ตำแหน่งประเภท เสมียน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปโดย ได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2547) และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2535) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นอย่างต่ำ […]

มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 1. พลขับรถ (ความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 13 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลขับรถ (ความชำนาญการทางทหาร 640) กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 13 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ 1. เป็นทหารกองหนุน หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ” และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) […]

กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ : พลขับรถ (ชกท.640) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการฝึก นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 – 5 เท่านั้น (ตำแหน่งนี้งดรับบุคคลพลเรือน) อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543) 2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป […]

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640)

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กองบังคับการกองร้อย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 43 (อัตราสิบเอก) 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 1.2 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้ความรู้ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 1.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.น. รับ ราชการทหาร พ.ศ. 2497ดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องไม่เกิน 25 1.4 ผู้สมัคร บิดา […]

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา สิบเอก) คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2.3 เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับ ตามปี พ.ศ. ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข […]

มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ ตั้งแต่บัดนี้เถึง 18 พฤศจิกายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พลขับรถ ตอนรถยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11 (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ ไม่ได้) 2. ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุข 4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกาย ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการราชการทหาร 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด […]

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา (บัดนี้ – 9 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 3  พิษณุโลก เปิดรับสมัครงานราชการ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการนายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งบรรจุ 1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 59 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.2 พลวิทยุ (ชกท.050) จำนวน 6 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.3 เสมียน (ชกท. 113 , 710 , 711 , 716 , 717 , 742 , 766 , 768 , 990) จำนวน 31 […]