โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 11 รูป

Advertisement โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 11 รูป หลวงปู่เหลือง-เจ้าคุณเยื้อนชั้นเทพ, หลวงพ่อพัฒน์ ชั้นราช วันที่ 7 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Advertisement มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 11 รูป ดังนี้ 1. พระราชปัญญาวิสารัท เป็น พระเทพมงคลวัชราจารย์ ภาวนาวิธานโกศลโสภณประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด พระครูวินัยธร พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ พระครูใบฎีกา 2. พระราชวิสุทธิมุนี เป็น พระเทพวชิรญาณโสภณ โกศลศาสนกิจบริหาร ภาวนาวิธานธุราทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี […]