มีผลแล้ว แก้ไข กม.อาญา ปรับอายุเด็กทำผิด ไม่ต้องรับโทษ จาก 10 ปี เป็น 12 ปี

Advertisement มีผลแล้ว แก้ไข กม.อาญา ปรับอายุเด็กทำผิด ไม่ต้องรับโทษ จาก 10 ปี เป็น 12 ปี อายุ 12-15 ปี ทำผิด ให้ศาลมีมาตรการอื่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา Advertisement มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2565” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ ในรายละเอียดของ มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 73 เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ” มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) […]

งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท

งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งไว้ 203,281 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 กว่า 10,000 ล้านบาท วันนี้ (31 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 หนึ่งในกระทรวงที่น่าจับตามองคือ กระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมเมื่อปี 2564 จัดสรรไว้ที่ 214,530.6 ล้านบาท ลดลง 11,248.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นการปรับลดทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม โดยจัดสรรงบประมาณของ กองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท จากเดิมปี 2564 จำนวน 105,979.8 ล้านบาท ,กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท จากเดิม 42,437.1 ล้านบาท ,กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท จากเดิม 39,093.6 […]