มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ-ทหารชั้นนายพล รวม228ราย

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจและทหารชั้นนายพล รวม 228 ราย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 170 ราย และเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 58 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และทั้ง 2 ฉบับอยู่ในเล่มเดียวกัน คือ เล่ม 137 ตอนที่ 11 ข ดังนี้ Advertisement ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2563 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ Advertisement (อ่านประกาศต้นฉบับ) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ […]