โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.อ.อ. แก่ พล.อ.ท.สมคิด กรมวังผู้ใหญ่ฯ เป็นกรณีพิเศษ

Advertisement โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่ พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 11 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 1 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 Advertisement จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศเอก […]