ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ต้องเสียสละ

ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

1 2