กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา (29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง) อัตราเงินเดือน : 18,330 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมเมือง-และชุมชน ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ทางออกแบบชุมชนเมือง และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการผังเมือง ที่มีลักษณะงานที่ยุ่งยากพอสมควรจนถึงงานที่ยากมาก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูปแปลงที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง 2. ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ 3. […]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้างสำรวจและทดลองวัสดุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวมเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต […]