ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานระดับ 4-5 (บัดนี้ – 29 ม.ค.57)

Advertisement ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 29 ม.ค.57 Advertisement ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว Advertisement สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทางเว็บไซต์  https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/applyPosition.jsp?vacancyId=9 ตั้งแต่บัดนี้ –  29 ม.ค. 57 กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43) […]