สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน (19 -31 ก.ค.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคงานราชการ พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับป.ตรี ป.โท (19 -31 ก.ค.56) Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงานราชการ  ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาโท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม 2)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และ นโยบายส่งเสริมการลงทุน 3)ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน 4)ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]