สำนักตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

Advertisement Advertisement   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการ ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่น ดินจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี Advertisement อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 15,000 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน […]

สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน บัดนี้-7ก.ค.64

  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ในสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ วุฒิ ป.ตรี ทางด้านบัญชี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2456-60 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค6(อุดรธานี) เปิดสอบ พสต.ชั้น4 วุฒิ ปวส. เงินเดือน11,500

สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 – สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา – สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพณิชยการ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันที่ 30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6-24 มิ.ย.59 ตามสถานที่รับสมัครสอบ ดังนี้ – ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ให้ยื่นใบสมัครที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ศาลากลาง (หลังใหม่) ชั้น 1 ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.หนองคาย […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบลูกจ้างสมทบ10อัตรา ป.ตรีทางบัญชี เงินเดือน15,000

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี ส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<