ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต รับสมัครพนักงาน บัดนี้- 25ต.ค.64

Advertisement Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิจัย ระดับ 8 ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิจัย ประเมินผล สถิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นโยบายสาธารณะ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการหรือด้านการวิจัย อย่างน้อย 5 ปี 4. มีทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและสามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานความร่วมมือกับบุคคลและส่วนงานทั้งภายในและภายนอก ธ.ก.ส. 6. มีทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) การสรุปประเด็นสำคัญและสามารถเขียนรายงานวิจัยได้อย่างดี […]