มทบ.32 รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.27-30มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รับสมัครเพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (ชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว, เพศหญิง มีความสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป) และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม Advertisement 1. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาพณิชยการ (ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) รับสมัคร 27-30มิ.ย.65 ในเวลาราชการ ณ […]

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

  ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในศูนย์ไซเบอร์ทหาร เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2547) สัญชาติไทย 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ทุกสาขา (วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท, วุฒิ ป.โท 21,000 บาท, ป.เอก 25,200) 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. (วุฒิ ปวช.เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, วุฒิ ปวส.เงินเดือน 13,800 บาท) ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ ชั้น 2 […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ24อัตรา วุฒิ ปวช.

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา 1. ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผลิต ช่างประดิษฐ์, การยางและของดีเมอร์, เทคโนโลยี และพอลิเมอร์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยานยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและ พลาสติก มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 2. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 11 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน 3. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ […]

กรมจเรทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 13-20มิ.ย.565

  กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) – เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 – ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 – ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน […]

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ชาย/หญิง บัดนี้-31พ.ค.65

  กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 2 อัตรา กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริการ สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ อัตราค่าจ้างรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท 2 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ สห.ทบ. เป็นบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตาม คุณวุฒิไม่ได้) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ […]

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) บัดนี้-11มี.ค.65

  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 29 อัตรา 1. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (นครนายก) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 2. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 7 อัตรา ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 3. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 5 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 6 อัตรา กองการสัตว์และภาษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 20-27ธ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง 4. ตำแหน่ง […]

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 กรมทางหลวง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 2. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท 3. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 4. ผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 3) […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา 15-19 พ.ย.64

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท *** ไม่มีวุฒิครูสามารถสมัครได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง ยกเว้นกลุ่มวิชาพลศึกษาต้องมีวุฒิครู*** คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 105 กลุ่มวิชาพลศึกษา (พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/พลานามัย/ สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา) 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี (การจัดการทั่วไป การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชี การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 310 กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/ การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 4. […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 15 พ.ย.-3 ธ.ค.64

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์) 3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1. ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามกอกสารแนบท้ายประกาศนี้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 2 3