สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 20-27ธ.ค.64

Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง 4. […]

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 กรมทางหลวง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 2. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท 3. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 4. ผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 3) […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา 15-19 พ.ย.64

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท *** ไม่มีวุฒิครูสามารถสมัครได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง ยกเว้นกลุ่มวิชาพลศึกษาต้องมีวุฒิครู*** คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 105 กลุ่มวิชาพลศึกษา (พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/พลานามัย/ สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา) 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี (การจัดการทั่วไป การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชี การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว รหัสวิชา 310 กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/ การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 4. […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 15 พ.ย.-3 ธ.ค.64

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์) 3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1. ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามกอกสารแนบท้ายประกาศนี้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครพนักงานส่งเสริมการลงทุน

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 49/21 – 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 […]

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 เป็นไฟล์ pdf โดยเอกสารต้องมีความชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งมาที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 […]

กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ บัดนี้-1 ก.ย.64

  กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน 23 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะ หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายงานตรงตามตำแหน่ง ที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 23 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 0830 ถึง 1500 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 – 31 ส.ค.64

  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 – 31 สิงหาคม 2564 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน 2. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพ 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 5. เจ้าพนักงานประมง […]

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา บัดนี้- 2 ส.ค.64

  กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. พนักงานบริการ สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ pmgd.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 โทร. 0 – 2354 – 4403 – 12 ต่อ 99025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3