สปสช.รับสมัครคอลเซนเตอร์175อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-31มี.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง พนักงาน ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 175 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 80 บาท Advertisement เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel,Power Point มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ รับสมัคร บัดนี้-31มี.ค.65 หรือตามช่วงเวลาที่ […]