กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2564 กองกลาง ที่ 14 / 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000. บาท Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel) 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการต้อนรับและประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้สมัครกรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครโดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (วงเล็บมุมซองซ้ายมือ ล่างด้านหน้าว่า […]