ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

Advertisement ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม พันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนาม ด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่าสมัครสอบ […]