คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

Advertisement คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ) เงินเดือน 13,300 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ e-GP จะได้รับการพิจารณาพิเศษ สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ  (บริการการศึกษา) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 2 กันยายน 2556   ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษร ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า อัตราเงินเดือน 16,360 บาท ** หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบริการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา […]