กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร 2 อัตรา (18 – 22 ส.ค.57)

Advertisement กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร 2 อัตรา (18 – 22 ส.ค.57) Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคลากร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน (2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ต่ำกว่าระดับกอง (3) […]