สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (15 – 28 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พ.ย.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี การเงิน สถิติ หรือโลจิสติกส์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส […]