สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3

Advertisement Advertisement   สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) แผนกธุรการ 1 อัตรา สัญชาติไทย อายุ18-35 ปี วุฒิ ม.3 อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และรับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Advertisement ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 3-9 สิงหาคม 2565 ในวันราชการ ระหว่าง เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.00 […]

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 20-24มิ.ย.65

  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศม. 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส. รับสมัคร 20-24มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารรับรอง ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานบริการ

  สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ (2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ (4) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ […]

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานบริการ

  กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ยื่นเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งกองจัดทำ งบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ เลขที่ 29/1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000) หรือ email : [email protected] หรือนำส่งด้วยตนเอง ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล เพศ ศาสนา อายุ ที่อยู่ […]

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานบริการ 13-24 ก.ค.64

  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 นาฬิกา – 15.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กลาโหม รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 28มิ.ย.-6ก.ค.64

  สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://odl.mod.go.th/Information-News/formcandidate64.aspx ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมัครด้วยตนเอง 28มิ.ย.-6ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ 17-28 พ.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. 4. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา เภสัชศาสตรบัณฑิต 5. ตำแหน่ง พยาบาล 1 อัตรา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ […]

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา (บัดนี้ – 17 ก.ค.57)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ – 17 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 […]

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา (21 – 30 ก.ค.57)

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ เงินเดือน ม.3 จำนวน 9,110 บาท เงินเดือน ปวช 9,960 บาท เงินเดือน ปวท 11,450 บาท เงินเดือน ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.3-ปวส. [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป 3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]

1 2