สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา Advertisement วันเวลายื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 1. สำนักงานสรรพากรภาค 4 จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th (ในหัวข้อ ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน 2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตาม (1) พร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 4 ส่วนบริหารงานทั่วไป […]