ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานด้านระบบสารสนเทศ

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานด้านระบบสารสนเทศ Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ MIS และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข สถิติ และการจัดการข้อมูล มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ และทักษะการออกแบบ การใช้โปรแกรม Presentation หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำ Data Specification กำหนดหลักเกณฑ์การคิดราคากลางสำหรับ Transfer Fund ที่เหมาะสมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารที่เป็น Required Field ของระบบงานต่างๆ กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การกระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงานตามความรับผิดชอบ ออกแบบ และจัดทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน กราฟ สำหรับนำเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน Web Site […]