เทศบาลเมืองชุมแสง รับสมัครเป็นพนักงานดับเพลิง-คนขับรถ บัดนี้-5ส.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองชุมแสง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ), 1 อัตรา กองช่าง : มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้านการทดลองปฏิบัติ 2. พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา : มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 เป็นต้นไป โดยได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี […]

สำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-20ก.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 1) วุฒิ ม.3/ม.6 10,430 บาท 2) วุฒิ ปวช. 11,280 บาท 3) วุฒิ ปวท. 13,010 บาท 4) วุฒิ ปวส. 13,800 บาท หมายเหตุ : กรณีได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ คพร. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน 2) มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3) […]

เทศบาลเมืองแก่งคอย รับสมัครพนักงานจ้าง12อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 11-22ก.ค.65

  เทศบาลเมืองแก่งคอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง – พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น – คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – คนงาน สังกัดกองการประปา 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565 (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ […]

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 1) ค่าจ้าง 9,400 บาท 2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 9 อัตรา

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 9 อัตรา วุฒิ ม.3 การสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงาน เลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายพัสดุและ ยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 วงเล็บมุมซองล่างซ้ายว่า “เอกสารประกอบการ รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์” โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่ยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6 เพศชาย มีใบอนุญาต มีประสบการณ์3ปี บัดนี้-31ม.ค.62

    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น วุฒิ ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-218-1128 บัดนี้-31ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180อัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน12,000 สมัครออนไลน์ บัดนี้-28ธ.ค.61

    ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด  1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์  4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)  5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559  6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ > เลือก "สมัครงาน" > เลือก "ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ" > เลือก […]

1 2