รพ.สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป45อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 1) ค่าตอบแทน 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย/หญิง ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด ใช้ภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 2) ค่าตอบแทน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย/หญิง ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด 3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 3) ค่าตอบแทน 10,200 […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 8/2564 1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ (2) มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาทางแพทย์แผนจีน 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพณิชยการ 4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาพณิชยการ 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด […]

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สถาบันพยาธิวิทยา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 3. นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทางทันตสาธารณสุข 5. นักจิตวิทยา 1 […]

ลูกจ้าง สธ. จ่อฟ้องศาล ฝ่ายบัญชีพลาดจ่ายเงินเดือนเกิน5ปี ทนายชี้ ไม่คืน-ไม่ผิด!!(มีคลิป)

วันที่ 8 มี.ค. 62 จากเฟซบุ๊กเพจ “หมออนามัยขี้ mouth” มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน ในกลุ่มพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 55 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 คนละประมาณ 20,000-25,000 บาท ซึ่งมาจากการทำบัญชีเงินเดือนผิดพลาด จนได้รับเงินเดือนเกินสิทธิ์มาถึง 5 ปี มีการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิคืนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ จ.ศรีสะเกษ เรียกคืน 91 ราย โดยเรียกร้องว่า คนเกี่ยวข้องที่ทำเงินเดือนผิดพลาด ทั้งใน สธ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้องมีส่วนรับผิดชอบในกรณีนี้หรือไม่ โดยนายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าว เปิดเผยว่า เป็นความผิดพลาดของใครยังระบุไม่ได้ โดยมีน้อง ๆ ร้องทุกข์เข้ามา ประมาณ 8 จังหวัด จำนวน […]

คลังแจงพนักงาน-ลูกจ้างสธ. ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบใหม่

  คลัง แจงพนักงานลูกจ้างนอกงบของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบใหม่ ชี้ สธ. ขออัตรามาแล้ว 3.89 หมื่นอัตรา ด้านปลัดสธ แจ้งสบายใจได้ ขอให้ทำงานปกติ ไม่มีลด ไม่มีปลด  เมื่อเวลา 14.30 น.กระทรวงการคลัง น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยหลังประชุมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า ยืนยันว่าระเบียบที่ออกมาไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพนักงานและลูกจ้างของราชการ เพราะรัฐต้องการแค่จัดระเบียบข้อมูลพนักงานและลูกจ้างนอกงบว่ากี่คน ใช้เงินงบประมาณเท่าไร โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขยิ่งไม่ได้รับผลกระทบใหญ่ เพราะเมื่อเดือนเม.ย.ได้แจ้งคลังมาแล้วว่าจะจ้างพนักงานและลูกจ้างนอกเงินงบประมาณแบบ 1 ปี 7,900 อัตรา และแบบ 4 ปี 31,000 อัตรา ซึ่งน่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมด อีกทั้งยังมีระเบียบการใช้เงินบำรุงซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณของตัวเองกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งด้วย  “ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจ การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างคนเขียนกฎหมาย และคนที่อ่านกฎหมายทำให้เกิดการสื่อความที่คลาดเคลื่อนกัน ทั้งที่จริงแล้วหากทำความเข้าใจกันได้ ระเบียบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร” สำหรับระเบียบกระทรวงการคลัง ได้กำหนดการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ หน่วยงานที่ได้ทำการตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบแล้ว เช่น กระทรวงสาธารณสุข ก็ให้ดำเนินการตามข้อตกลง อีกแบบถ้าหน่วยงานใดที่ยังไม่ตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่มีการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างไปแล้ว […]

1 2