สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ15อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1.นิติกรปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กองกฎหมาย ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง Advertisement ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 1) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 (ลำปาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 (นนทบุรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (ขอนแก่น) จำนวน 2 ตำแหน่ง 4) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุ98อัตรา ปวส.-ป.ตรี ศูนย์สอบหลายจังหวัด

  กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 71 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา 4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี สถานที่จัดสอบ 1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 2) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี 4) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา 5) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น 6) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ […]

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี30อัตรา 15มิ.ย.-5ก.ค.65

  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ส่วนกลางและ/หรือต่างจังหวัด) 20 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 5. นิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-24มี.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชย์ฯ) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (หรือชนิดอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) แนบด้วย ผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์ http://app.tbs.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspxเข้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> เข้าสู่ระบบการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-104-9575, 063-906-1194 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tbs.tu.ac.th

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 39อัตรา

  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 39 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 6 อัตรา ได้วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 6 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 7 อัตราได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที  http://fpo.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง […]

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 ธันวาคม 2564 กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. นิติกรปฏิบัติการ  1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2. […]

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 16 ส.ค.-3ก.ย.64

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ https://dft.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มกอช. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3-24 ส.ค.64

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุ 11 อัตรา

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ http:// fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ http://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

1 2 3