กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 16 ส.ค.-3ก.ย.64

Advertisement กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ https://dft.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มกอช. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3-24 ส.ค.64

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุ 11 อัตรา

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ http:// fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ http://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.13อัตรา บัดนี้-3มิ.ย.64

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-3มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร29ส.ค.-16ก.ย.59

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท โดยผู้สมัครต้องจบ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-2 ก.ย.59 ทางเว็บไซต์ http://onep.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(สมัครออนไลน์) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือ 10,840-11,930 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี/ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือสูงกว่า […]

สคร.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท), และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 314 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 326 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางสาธารณสุขศาสตร์, ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท) 54 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 347 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน […]

(รับ200อัตรา!!!) กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2559 วุฒิ ปวส.

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500-12,650 บาท จำนวนอัตราว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 1. พื้นที่ทั่วไป 160 อัตรา 2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) 40 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ ในวันที่ 17 มิ.ย.59  รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต […]

1 2