ผู้ว่าฯสุราษฎร์สั่งห้ามขรก.-จนท.รัฐ ออกนอกจว. ฝืนลองดีฮึ่มฟันวินัย

Advertisement ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ยกระดับเข้มคุมโควิด-19 ห้ามข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ออกนอกพื้นที่จังหวัดเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจำเป็นให้ขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามต้องถูกลงโทษทางวินัย วันที่ 30 เม.ย.2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือที่ สฎ 0017.5/ว2947 ลงวันที่ 30 เม.ย.2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก โดยหนังสือระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังพบว่า ข้าราชการบางส่วน ยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปกติ ทำให้ไม่สามารถลดการหยุดยั้งเชื้อโรคได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เมื่อเดินทาง กลับมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7(1) […]