พระบรมราชโองการ บรรเทาเดือดร้อน “ผู้ประกันตน” ได้รับผลกระทบ โควิด-19

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ฯ “ผู้ประกันตน” บรรเทาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ โควิด-19 24 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ […]

ประกาศแล้ว!! สปส.เผย’ผู้ประกันตน’ได้เงินช่วยเหลือทางการแพทย์เหมือน’บัตรทอง’ เหลือแต่ข้าราชการที่ไม่ได้!!

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย กรณีการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดข้อพิพาทจนหลายครั้งเป็นคดีความตามที่มีข่าวมาตลอด แต่หลายครั้งก็มีการเจรจาจนสามารถตกลงกันได้ผ่านการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็นเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากการบริการสาธารณสุข ซึ่งจะครอบคลุมให้แก่ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือผู้ป่วยบัตรทอง 48 ล้านคน ยกเว้นสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ แต่ล่าสุดปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สิทธิผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน เหลือเพียงสิทธิข้าราชการกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มี ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวว่า แม้ปัญหาคดีการฟ้องแพทย์จะเพิ่มขึ้น แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เพิ่มมาก เนื่องจากมองว่ามีมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งมีมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยเพดานสูงสุดอยู่ที่ 400,000 บาทในกรณีเสียชีวิต ซึ่งเงินนี้จะได้รับอย่างรวดเร็ว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและญาติได้ ทำให้ส่วนใหญ่ไม่ติดใจที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาล แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือ กลับไม่มีการช่วยเหลือลักษณะนี้ในสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สนช.ได้ผลักดันในการแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ […]