โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 22 – 35 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ […]

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

  สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1- 15 ธันวาคม 2564 รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย อัตราจ้างเหมาโครงการวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ : เดือนละ 13,300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 ธันวาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา บัดนี้ -29ต.ค.64

  สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย อัตราจ้างเหมาโครงการวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ : เดือนละ 13,300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ 0 2590 8309 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1. โครงการ การสำรวจและประเมินประชากรตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 1 อัตรา 2. โครงการ การใช้ประโยชน์ตุ๊กแกบ้านและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้เสียในการค้าตุ๊กแก บ้านทำแห้งระหว่างประเทศของประเทศไทย 1 อัตรา คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิสมัคร 1) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านใดด้านหนึ่งทางวนศาสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติ 3) มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านงานสัตว์ป่า/งานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4) ขยัน พร้อมเรียนรู้งานด้านต่างๆ และตรงต่อเวลา 5) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ […]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง บัดนี้-15ต.ค.64

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย  1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน ผู้ช่วยนักวิจัย (สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ) 1. คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรืองานทางด้านยาชีววัตถุจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. รายละเอียดการทำงาน ปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารภายใต้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สถาบันจัดทำขึ้น ปฏิบัติการผลิตสารชีววัตถุตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับฝ่ายวิจัยในระหว่างการศึกษาการขยายขนาดการผลิต มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download […]

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา

  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา TOR ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยวิจัยด้านจุลชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโรคพืช ชีววิทยาป่าไม้ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง 2. ผู้ช่วยวิจัยด้านกีฏวิทยา วุฒิ ป.ตรี สาขากีฏวิทยา ชีววิทยา ชีววิทยาป่าไม้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 15 ตุลาคม 2564 […]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย บัดนี้-15 ส.ค.64

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”) ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 ส่งที่ คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G […]

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (17 – 23 ก.ค.57)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน […]

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ หรือทางโภชนาการ หรือทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือทางเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ […]