ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2557

ประกาศแล้ว ! ผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2557            เข้าเว็บไซต์ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ และสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ   สำหรับท่านที่ต้องการดูผลคะแนน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. ใบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ ง 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี) 4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น: ) (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบมอบอำนาจ) 5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์) วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ 1. การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง […]