กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ […]

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์-พนักงาน36อัตรา บัดนี้-19ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึง 16.30 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2565 1. สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รวม 18 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6448/ 2. สายวิชาชีพ และสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 15 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6451/ – นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา – นายช่างโยธา จำนวน […]

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ 10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7) คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15-24 ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น […]

กรมสนธิสัญญาฯ รับสมัครนักวิจัยเขตแดน-พนง.ประสานงาน

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นักวิจัยเขตแดน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี/ป.โทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน – สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ – มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานประสานงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ […]

สวรส.รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์5ปี

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ [email protected] บัดนี้-15ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุ33อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (1) นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (5) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (7) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (8) เจ้าหน้าที่สอบสวน 2 […]

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็นบุคลากร ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1) นิติกร เป็นคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โทด้านกฎหมาย มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 0042008 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ไม่จำกัดสาขาวิชา มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 0042012 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ไม่จำกัดสาขาวิชา มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 4) นักวิชาการศึกษา เลขที่ 4722003 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือครุศาสตร์ มีผลการสอบ MCU-GET ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจาก สถาบันอื่นที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีประสบการณ์ในการทำงานและบริการได้ดี มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 5) นักจัดการงานทั่วไป เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ […]

นิด้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท 27ก.ค.-9ก.ย.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1. นักวิชาการศึกษา ป.โทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, CU-TEP, TU-GET, NIDA TEAP และ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน บริหารโครงการอบรม และงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์2-6ปี

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่ตั้งถนนพระรามที่ 6 ใกล้กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อายุ 25-45 ปี วุฒิ ป.โท/ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม (ป.โท ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ป.เอก ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) พร้อมกับแนบ Resume และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

1 2 39