การนิคมฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน37อัตรา ป.ตรี/ป.โท TOEIC500

Advertisement Advertisement   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 37 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนต้องไม่เกิน 5 ปี/ไม่หมดอายุ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน/ผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ) Advertisement ***ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) ***บางตำแหน่งต้องการประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย (โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ 14-27ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 185/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 7-16ธ.ค.65

  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน สำนักปลัดเทศบาล 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 7-16ธ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 39อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ […]

กรมโยธาฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ23อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานสถาปนิก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง แผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3. พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. พนักงานนิติกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 […]

สวรส. รับสมัครหัวหน้าHR(ป.โท)-จนท.บริหารงานทั่วไป(ป.ตรี) บัดนี้-31ธ.ค.65

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โทขึ้นไป บัดนี้-31ธ.ค.65 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ธ.ค.65 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/14133

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง หรือวัสดุ) – […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.โท IELTSไม่น้อยกว่า5 บัดนี้-30ธ.ค.65

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, หรือทางอื่นที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTSไม่น้อยกว่า5 (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอืนๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครบัดนี้-30ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ***ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. หรือ smart for work ของ มธ. และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบมาด้วย 1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานวิชาการ 4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา สังกัดกองบริหารการวิจัย 5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ 6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครนักจัดการพืชสวน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานพิษณุโลก

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักจัดการพืชสวน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่น นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พืชสวน เกษตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ – หากสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ต้องมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกั งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี – มีความรู้ความสามารถด้านพืชสวน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และพันธุ์ไม้มีชีวิต – สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ – อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

1 2 45