ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-18มิ.ย.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สำนักงานตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองคลัง งานเบิกจ่าย 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ด้านการบัญชี การเงิน ตำแหน่งที่ 4 สถาปนิกปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน งานออกแบบก่อสร้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]

องค์การสะพานปลา รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.64

  องค์การสะพานปลา รับสมัครบรรจุพนักงาน รับสมัครบัดนี้-31พ.ค.64 1. นิติกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 3. หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 4. หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ 8) 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับสมัครรอง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ บัดนี้-31พ.ค.64

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายอำนวยการ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ 7-11ปี รับสมัครบัดนี้-31พ.ค.64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tpqi.go.th/career.php?  

สำนักงานปลัด สธ.รับสมัครบรรจุ77อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป 12 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) 2 […]

สาธิต ม.อ. รับสมัครอาจารย์เคมี, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคม บัดนี้-31พ.ค.64

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.โท บัดนี้-31พ.ค.64 อาจารย์สาขาวิชาเคมี รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/word%2027-4-64%20%20kama.pdf  อาจารย์ภาษาไทย รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%2027-4–64.pdf อาจารย์วิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%2027-4-64.pdf  อาจารย์สังคมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/word%2027-4-64.pdf

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนง.ประสานงานสิทธิมนุษยชน ป.ตรี/ป.โท

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2564 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้ หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สามารถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ รับสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564– ผู้สนใจสามารถเรียกดูใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th (หน้าภาษาไทย ประกาศกระทรวงฯ)– […]

1 2 33