ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ป.ป.ช. ตร.ระดับผู้บัญชาการสมัครเลขา ป.ป.ช.ได้!

Advertisement ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดคุณสมบัติ-วิธีการได้มา ‘เลขาธิการ’ คนใหม่ พบตำรวจระดับ ‘ผู้บัญชาการ’ สมัครได้ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2564 ลงนามโดยพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 148 และมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 25 ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เคยดำรงตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังนี้ อธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าอธิบดีตามกฏหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี , ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. […]

ตุลาการศาลรธน.“จรัญ”อู้ฟู่สุด 206 ล้าน-ตุลาการหน้าใหม่ “จิรนิติ” รวยสุด 114 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยกรณีพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย คือ นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 โดยนายนุรักษ์ มาประณีตและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 32,334,367 บาท หนี้สินรวม 345,044 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,989,323 บาท โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินนายนุรักษ์ 10,772,065 บาท โดยเป็นเงินฝาก 1,997,119 บาท เงินลงทุน 4,047,946 บาท ที่ดิน 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,704,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,023,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 21,562,301 บาท โดยเป็นเงินฝาก 8,844,521 บาท ที่ดิน 8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท […]

1 2 5