ส.ป.ก.สุรินทร์ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา 6-13ธ.ค.65

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 461 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6-13ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย ป.ตรี 28พ.ย.-9ธ.ค.65

  รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และสามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง […]

กยศ.รับสมัครจนท.โทรติดตามหนี้ 50อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-2ธ.ค.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 50 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750.- บาท ปฏิบัติงานโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ – เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการ ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว – มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-2ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://slf.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานพินิจขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยนักบำบัด ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22พ.ย.65

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนอำนวยการและการ จัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น บัดนี้-22พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-20พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถทำงานเอกสารได้ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/สื่อสารประสานงานได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก 5. หากใช้โปรแกรม Powerpoint / Canva ทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐาน : 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคจนท.กลุ่มวิชาการฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ย.65

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 อัตรา อัตราจ้าง 15,000 บาท – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ งานธุรการ งานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้เป็นอย่างดี – สามารถบริหารจัดการงานในสภาวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี – มีจิตบริการ มีทักษะเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบขับขี่รถยนต์และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าหากเกิดกรณีขัดข้องสามารถดูแลบำรุงรักษารถไฟฟ้าได้ – สามารถทำงานให้ทางสถาบันได้เต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด และสามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. […]

กศน.ปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 25พ.ย.-1ธ.ค.65

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 2) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 3) ครูอาสาสมัคร กศน. 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทางการศึกษา เช่น ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอาสาสมัคร กศน. (ตามนัยหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) 4) […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับที่ดี และหากใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกสำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ลักษณะงาน 1. จัดทำเอกสารโครงการ เช่น ข้อมูลโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 2. ติดต่อและประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ 3. เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5. ร่าง ตรวจสอบความถูกต้อง รับ-ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอก ในระบบสารบรรณ […]

สำนักงาน ททท.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 7-17พ.ย.65

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวและประสานงาน โครงการของ ททท. สำนักงานจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานจันทบุรี 1 อัตรา (สัญญาจ้างเหมาบริการรายปี) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาไม่ต่ำวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 4. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office : Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 7. สามารถลำดับความสำคัญของงาน […]

สำนักงาน ป.ย.ป. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7-14พ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1 2 57