กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา Advertisement 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร […]

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สาขา12 รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา

  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ ประจำศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครปฐม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานฯ สาขา 12 บัดนี้-19ส.ค.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.032 – 327 – 571 * ที่ตั้ง สทบ.สาขา 12 168/7-8 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง1 รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรีทุกสาขา

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กองทุนกำหนดเป็นการเฉพาะ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 – 18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ยื่นใบสมัครผ่านทาง E-mail : [email protected] บัดนี้-23ส.ค.65 ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ข้างล่างประกาศนี้ และผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงาน17อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน 1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายวิศวกรรม) 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5. สถาปนิก 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด 6. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนง.สนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ป.ตรี

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทษและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ศทส.สปอ.) มีความประสงค์จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ระบบประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Conference) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท – เพศชาย ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา – มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอบเขตรายละเอียดของงาน – ดูแลระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย – ดูแลและรับผิดชอบระบบประชุมทางไกล (Web Confererce) – ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม – จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด – จัดเตรียมไฟล์นำเสนอของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการประชุม – ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นกำกับเอกสารประกอบการสมัครสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือยื่นโดยตรงที่ ศทส.สปอ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15-19ส.ค.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์ 3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งว่างครั้งแรกปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ 15 – 19 สิงหาคม 2565 หากมีข้อสงสัย โทร.09 0991 2763 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา 18ส.ค.-8ก.ย.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา ผู้สมัครสอบต้อได้รับป.ตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 18ส.ค.- 8ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 8 ก.ย.65 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. พนักงานสถิติ 4 อัตรา ป.ตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 29ส.ค.-5ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานท่องเที่ยวอุบล รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป.ตรีทุกสาขา พูดภาษาอังกฤษได้

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 22-45 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี) สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 288 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 บัดนี้-11ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 เงินพิเศษ3,000

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อัตราเงินเดือน – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท – ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้-4ก.ย.65 ผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 50