ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานจัดการฐานข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

Advertisement Advertisement Advertisement   ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล ผปข.กบสซ.ศซว.ทอ.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือทางราชการรับรอง หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านการจัดการฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีความสามารถ และเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.20) สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ธ.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 0371 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง หรือวัสดุ) – […]

ส.ป.ก.สุรินทร์ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา 6-13ธ.ค.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 461 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6-13ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลแขวงดุสิต รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.65

  สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา คดียาเสพติดในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (**กรณีเดือนแรกมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะ วันที่ปฏิบัติงานในอัตราวันละ 500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ตำแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก (2) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://dsmc.coj.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต อาคารศาลแขวงดุสิต ชั้น 2 (งานพัสดุ) ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 บัดนี้-8ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ หมายเลข โทรศัพท์ 02 241 2654 ต่อ 231-232

กรมชลประทาน รับสมัครบรรจุวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 2-12ธ.ค.65

  กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สาขาโยธา ภายในวันปิดรับสมัคร 12ธ.ค.65 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 2-12ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยมี ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2565 > หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต […]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย ป.ตรี 28พ.ย.-9ธ.ค.65

  รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และสามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง […]

ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ มช.รับสมัครจนท.พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ป.ตรีขึ้นไป

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม) – หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว – มีอายุไม่เกิน 35 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตรแปรรูป อย่างน้อย 2 ปี – มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้-21ธ.ค.65 […]

สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 (1) พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (3) พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (4) พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (5) พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

1 2 224