กทม. ประกาศ ปิดต่อสถานบันเทิง ถึง 15 ม.ค.65 ป้องโควิดระบาด ฝ่าฝืนโทษหนัก

Advertisement กทม. ประกาศ ปิดต่อสถานบันเทิง ถึง 15 ม.ค.65 ป้องโควิดระบาด ฝ่าฝืนโทษหนัก จัดกิจกรรมปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพฯ วันที่ 29 ธ.ค.64 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ระบุว่า หลังคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งตามประกาศดังต่อไปนี้ Advertisement 1.ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 29 พ.ย.64 ต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่ 15 ม.ค.65 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 2.การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 17 ธ.ค.64 Advertisement […]