กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) ปฏิบัติงานที่กองคลัง ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-60 ปี Advertisement 1. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 71 วุฒิ ปวช. ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 442 วุฒิ ปวส. ในทุกสาขาวิชา กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน 4-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สตง.สุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน วุฒิ ปวส.บัดนี้-7ต.ค.65

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส./ปวท./อนุปริญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 12,440 บาท ผู้ที่ได้รับ การบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระ ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับค่าจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือขอรับใบสมัครสอบ พร้อมยื่นเอกสาร การสมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ […]

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิชาการเกษตร คุณวุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 4. ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวส. รับสมัครบัดนี้-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ26อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิทีทเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 8 อัตรา ปวส. […]

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส.75อัตรา บัดนี้-27ก.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2. พนักงานธุรการ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ – ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา – ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 3. พนักงานธุรการ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ […]

สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง รับสมัครนายช่างชลประทาน-ธุรการ วุฒิ ปวส.

  ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (1) นายช่างชลประทาน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 500 บาท วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง (2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 500 บาท ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ถ.บุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง บัดนี้-31ต.ค.65 ในวัน และเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชกา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-12ต.ค.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครพนักงาน14อัตรา 26ก.ย.-14ต.ค.65

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนกลาง) ตำแหน่งที่ 1 นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งที่ 2 นักกิจกรรมบำบัด ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ตำแหน่งที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งที่ […]

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน วุฒิ ปวช.-ปวส.

  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา – ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , กท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , กท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 3-27ต.ค.65 (ปิดรับสมัคร 27ต.ค.65 เวลา 24.00 น.) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

1 2 3 232