10อัตรา! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

15อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17-28ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 6 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 7. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 8. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

269อัตรา!! กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7-10ก.พ.66

  กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิชาการแรงงาน 96 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานแรงงาน 159 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส.ทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส.ทุกสาขาวิชา และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้รับการจ้างในตำแหน่งนี้ สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-10 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวส.ทุกสาขา 26ธ.ค.65-6ม.ค.66

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รพ.ราชวิถี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ Java มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้าน SQL Data Query 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา มีทักษะในการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวส.ทุกสาขา […]

ศึกษาธิการเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 28พ.ย.-2ธ.ค.65

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 1. พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา 2. พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 28พ.ย.-2ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10-18ต.ค.65

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power Point หรือ Photoshop ได้เป็นอย่างดี 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเวชศาสตร์ หากมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ทางเซลล์วิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขา การจัดการทั่วไป สาขาการบริหารงานบุคคล สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, […]

สำนักงานจัดหางานมหาสารคาม รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-23ก.ย.65

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน 13,285.- บาท จำนวน 1 อัตรา ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน บัดนี้-23ก.ย.65 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-20ก.ค.65

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี,พิมพ์ติดคล่อง Thai, Eng มีความรู้ความชำนาญด้านงานธุรการ สารบรรณ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 382 หมู่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-4277-1350 หรือ 084-1133415ติดต่อ คุณกัลยา วงค์ษา […]

ป.ป.ช.สกลนคร รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส.มีใบขับขี่รถยนต์ 18-27พ.ค.65

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 3) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม […]

1 2 3