กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา-นายช่างเครื่องกล

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หน่วยที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลิต ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร Advertisement หน่วยที่ 2 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7-28ธ.ค.65 […]

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต […]

ศึกษาธิการเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 28พ.ย.-2ธ.ค.65

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 1. พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา 2. พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 28พ.ย.-2ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี28อัตรา 1-9ธ.ค.65

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สถานที่ปฏิบัติงาน :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 1 อัตรา, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 1 อัตรา 2) นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ ละ 1 อัตรา ได้แก่ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 3) […]

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.1-22ธ.ค.65

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ /และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. ทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. ทุกสาขาวิชา 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน […]

เทศบาลตำบลจอมทอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลตำบลจอมทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้(ผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้มีคุณวุฒิ) 3 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา – ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือวุฒิ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือ – ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา – มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบโต้ จดหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น หรือโปรแกรมอื่น […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส.บัดนี้-25พ.ย.65

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตร 2 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-121-366 โทรสาร 053-121-265 บัดนี้-25พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่จำกัดวุฒิ -ปวส.

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา หรือวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางทันตกรรม 4. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 1) มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 2.) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3หรือ 3)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 5. […]

1 2 239